Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Prifathro


pupils

Mae'n fraint eich croesawu i wefan Ysgol Uwchradd Caergybi. Gobeithio y bydd yn ganllaw ddefnyddiol i gymuned ein hysgol.

Fy nod yw darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar ac arloesol lle gall dysgu ffynnu. Fy egwyddor sylfaenol yw bod pob plentyn yn bwysig, a chredaf mai drwy waith caled a chefnogaeth effeithiol y daw llwyddiant. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi nad yn yr ystafell ddosbarth yn unig y mae dysgu’n digwydd a bod dysgu arbrofol yr un mor bwysig yn natblygiad plentyn. Felly, rwy’n ystyried bod gennym ran bwysig i sicrhau ein bod yn creu cymaint â phosibl o brofiadau cadarnhaol ag y gallwn. Rwyf bob amser yn awyddus i gefnogi disgyblion i fanteisio ar bob cyfle posibl a chreu atgofion fydd yn aros gyda nhw am byth.

Gwneir asesiad ar gynnydd disgyblion fel cofnod o’u hagwedd tuag at ddysgu. Dyna pam y ceisiwn feithrin parch tuag atynt eu hunain ac eraill, annog cyfrifoldeb am eu tynged eu hunain. Ceisiwn ddatblygu cenhedlaeth sy’n ymfalchïo yn eu doniau a’u sgiliau er eu budd eu hunain a’r gymuned y maen nhw’n byw ynddi.

Mae addysg wirioneddol lwyddiannus yn bartneriaeth rhwng yr ysgol, y disgyblion, y rhieni a’n cymuned. Rydym yn rhannu’r un dyheadau i’n pobl ifanc â rhieni a gwarcheidwaid, sef bod yn hapus, diogel a llwyddiannus. Gwnawn bob ymdrech i gynnig yr addysg academaidd, y gofal bugeiliol a’r cyfeiriad moesol gorau i’n disgyblion.
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os ydych eisiau trefnu ymweliad, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.

Adam Williams