Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Mathemateg

 

Croeso i Adran Fathemateg Ysgol Uwchradd Caergybi
Croeso i’r adran fathemateg, mae llawer o wybodaeth yma am ein hadran yn ogystal â dolenni cyswllt i’ch helpu i wella eich mathemateg.

CA3

Mae disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn cael pedair gwers yr wythnos. Mae pob grŵp blwyddyn yn cael eu gosod mewn setiau ar sail eu gallu. Mae Cynllun Gwaith CA3 wedi ei rannu’n fodiwlau ac mae'n seiliedig ar y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol. Caiff disgyblion eu profi’n rheolaidd drwy gydol CA3 a’u monitro’n agos gan eu hathrawon dosbarth. Hefyd bydd prawf ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r cwricwlwm mathemateg wedi’i rannu’n 4 llinyn; Rhifedd, Algebra, Geometreg a Mesurau ac Ystadegau a Thebygolrwydd. Yn ystod Gwanwyn Blwyddyn 9 bydd disgyblion yn dechrau dilyn cynllun gwaith TGAU. Mae manylion llawn Cynllun Gwaith CA3 ar gael yn ffolder CA3

Ym mis Mai bydd pob disgybl yn sefyll profion Rhifedd Cenedlaethol
http://learning.gov.wales/resources/collections/national-reading-and-numeracy-tests?lang=en

CA4

Bydd disgyblion CA4 yn paratoi tuag at 2 TGAU Mathemateg

Bydd TGAU Mathemateg yn adeiladu ar ac yn datblygu o lefelau mathemateg a ddisgwylir ar ddiwedd CA3, yn seiliedig ar y 4 prif linyn; Rhifedd, Algebra, Geometreg a Mesurau ac Ystadegau a Thebygolrwydd

TGAU mewn Mathemateg – Bydd Rhifedd yn asesu’r fathemateg y bydd ei hangen ar ddysgwyr yn eu bywydau bob dydd, ym myd gwaith, ac mewn meysydd cyffredinol eraill o’r cwricwlwm. Mae tair haen mynediad: Uwch (A* - D), Canolradd (B – E) a Sylfaenol (D – G). Mae manylion llawn cynnwys TGAU ar gael yn y ffolder CA4 ar gyfer y ddau arholiad. Bydd disgyblion yn sefyll 2 uned ar gyfer y ddau arholiad. Mae Uned 1 yn bapur heb gyfrifiannell ac mae Uned 2 yn bapur gyda chyfrifiannell. Mae’r unedau Uwch a Chanolradd yn 1 awr 45 munud o hyd. Mae’r papur Sylfaenol yn 1 awr a 30 munud.

Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cwrs o astudiaeth fydd yn her ac yn ymestyn yr ymgeiswyr Mathemateg mwyaf galluog. Mae’r cwrs hwn ar gael i’r disgyblion sydd wedi’u dewis gan yr athro fel myfyrwyr addas. Nid yw Mathemateg Ychwanegol yn rhan o’r broses opsiynau. Mae’r manylion llawn ar gael yn Ffolder CA4.

CA5

O fis Medi 2017 bydd cymhwyster lefel A Mathemateg (TAG) yn cael ei newid yn llwyr. Byddwn yn diweddaru ein gwefan yn fuan

Gwaith Cartref

Yn CA3 bydd disgyblion yn cael pecyn gwaith cartref ar gyfer bob modiwl.

Yn CA4 gosodir gwaith cartref i’r disgyblion yn seiliedig ar hen gwestiynau TGAU.

Offer

Yn ogystal â’r offer arferol, bydd angen o leiaf yr offer canlynol ar y disgyblion ar gyfer eu gwersi mathemateg o flwyddyn 7 i 11:

 • cyfrifiannell wyddonol (rydym yn argymell Casio FX-83)
 • pren mesur
 • cwmpawd
 • onglydd
  Staff yr Adran Fathemateg
 • Mr Geraint Simpson – Arweinydd Dysgu
 • Mr Paul Bedingfield – Arweinydd Dysgu Cynorthwyol
 • Mr Kevin Maguire – Uwch Gyfarwyddwr
 • Mrs Gemma Owen – Cyfarwyddwr Creadigol
 • Mr Wyn Owen – Cydgysylltydd Rhifedd

CA3

CA4

 

 

Gwefannau Defnyddiol

Mr Barton’s Maths chwilio am gymorth ychwanegol gyda phwnc http://www.mrbartonmaths.com/

Adnoddau Adolygu rhagorol

BBC Bite Size

CA3 - http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zqhs34j

CA4 - http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zg9xnbk

Revision for Maths http://revisegcsemaths.co.uk/

Numeracy Counts http://www.numeracycounts.co.uk/

Deunydd adolygu gwych ar gyfer Papurau Rhifedd Cenedlaethol a TGAU

Nrich – gweithgareddau mathemategol diddorol http://nrich.maths.org/students

A pheidiwch ag anghofio edrych ar youtube lle mae nifer o fideos yn dangos sut i ateb cwestiynau penodol.

Diwrnod Pi 2017 – Adroddiad i’r Wasg

Bu disgyblion yn Ysgol Uwchradd Caergybi yn dathlu Diwrnod Pi Cenedlaethol ddydd Mawrth diwethaf trwy gynnal amryw o weithgareddau a chystadlaethau. Mae’r rhif eiconig yn cael ei ddathlu o gwmpas y byd ar 14 Mawrth (3/14) ac mae cysylltiad arbennig ag Ynys Môn, gan mai’r mathemategwr William Jones (o Lanfihangel) oedd y cyntaf i ddefnyddio’r symbol π, a hynny yn 1706, i gynrychioli’r rhif 3.1415926…., y gymhareb o gylchedd cylch i’w ddiamedr.

Bu’r disgyblion yn cynnal gweithgareddau drwy’r dydd i ddathlu’r diwrnod. Roedd y rhain yn cynnwys creu cadwyn Pi dynol, darganfod Pi drwy ailgreu arbrawf o’r enw ‘Buffon’s Needles’, gwneud cadwyni papur Pi, cardiau cyfarch a phosteri diwrnod Pi. Daeth y cyfan i ben drwy gynnal y bencampwriaeth Pi flynyddol gyda disgyblion yn cystadlu i gofio cynifer â phosibl o ddigidau Pi. Yr enillydd eleni oedd Natalie Walters Hughes (blwyddyn 8) a lwyddodd i gofio 55 digid. Enillwyd y gystadleuaeth rhwng staff gan Mr Geraint Simpson a adroddodd 80 digid ar ei gof o flaen criw mawr amser cinio. Hefyd gofynnwyd i’r disgyblion ddylunio poster yn dathlu ein cysylltiad yma yng Nghymru â Pi. Yr enillydd oedd Ellie Corcoran (blwyddyn7).

Hefyd codwyd arian ar gyfer banc bwyd Caergybi wrth i ddisgyblion roi cyfraniad i ddewis athro ar gyfer diwrnod Pi eleni. Yr athro anlwcus oedd Mr Alun Edwards – taflwyd hufen ac ewyn eillio arno a chafwyd hwyl fawr.

 

210318-pie-1

 

IMG_1007