Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

GwybodaethPupil Development Grant Statement (Saesneg yn unig...) - cliciwch yma

Templed Grant Dysgu Proffesiynol - cliciwch yma

24th of January 2018 Science department letter (Saesneg yn unig...) - click here

PROSBECTWS CONSORTIWM GWE 2017-2018 - cliciwch yma

Canlyniadau TGAU 2015 - cliciwch yma

 

Lawrlwythwch y Prosbectws - cliciwch yma

Gwybodaeth Ychwanegol - cliciwch yma

Dadansoddiad o Ganlyniadau’r Arholiadau 2015 - cliciwch yma

 

Grant Amddifadedd Disgyblion a Grant Effeithiolrwydd Ysgolion yw’r brif ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n helpu ysgolion i leihau effaith cefndir difreintiedig ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim neu’n Blant sy’n Derbyn Gofal.
Eu bwriad yw goresgyn y rhwystrau ychwanegol y mae rhai dysgwyr yn eu hwynebu i’w hatal rhag cyflawni gystal â’u cyfoedion, waeth beth fo’u gallu.

 

Gwariant GAD/GEY 2016-17 - cliciwch yma

 

Grant GAD/GEY 2016-2017 – Gweler ffeil Cynllun Gwella Ysgol (GAD/GEY) 2016-17 - cliciwch yma

 

Grant GAD/GEY 2015-2016 – Gweler ffeil Cynllun Gwella Ysgol (GAD/GEY) 2015-16 - cliciwch yma

 

Grant GAD/GEY 2014-2015 – Gweler ffeil Cynllun Gwella Ysgol (GAD/GEY) 2014-15 - cliciwch yma

 

Adroddiad Estyn 2013 - cliciwch yma

Y Swyddfa Addysg a Hamdden, 
Parc Mownt, 
Ffordd Glanhwfa, 
Llangefni,
Môn, 
LL77 7EY, 
Ffon: 01248 752900

Mae hawl gennych i weld nifer o ddogfennau e.e. Cylchlythyrau’r Llywodraeth, Polisïau Addysg Lleol, polisïau a nodau cwricwlaidd y Llywodraethwyr Ysgol, adroddiadau AEM ar yr ysgol, cynlluniau gwaith a manylebau pwnc, yr adroddiad blynyddol ar gyfer rhieni ac yn y blaen.

Gallwch gysylltu â’r Pennaeth yn ystod oriau’r ysgol i drefnu amser cyfleus i weld y dogfennau hyn.

Os bydd angen copïau arnoch, codir tâl am lungopïo.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod rhieni’n cael yr wybodaeth gywir a diweddaraf.

O fewn pymtheg diwrnod ysgol i dderbyn cais ysgrifenedig am gopi o gofnod addysg disgybl, rhaid i’r Pennaeth ddarparu copi ohono’n gyfnewid am ffi (ddim uwch na chost cyflenwi), os o gwbl, a bennir gan y corff llywodraethwyr.

Mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n cadw at Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
Bydd yr ysgol yn:

  • sicrhau bod uwch aelod penodedig o staff ac unigolyn penodedig dirprwyol sydd wedi cael hyfforddiant priodol gan yr awdurdod lleol;
  • cydnabod rôl yr unigolyn penodedig ac yn trefnu cefnogaeth a hyfforddiant;
  • sicrhau bod pob aelod o staff a phob llywodraethwr yn gwybod:
  • enwau’r aelod penodedig o staff, yr unigolyn penodedig dirprwyol, y llywodraethwyr sy’n gyfrifol am amddiffyn plant;
  • bod ganddynt gyfrifoldeb unigol am gyfeirio pryderon ynghylch amddiffyn plant gan ddefnyddio’r sianelau priodol yn syth i’r aelod staff penodedig;
  • i bwy i gyfeirio pryderon pan nad yw’r aelodau staff dynodedig ar gael;
  • i bwy i gyfeirio pryderon yn gysylltiedig ag aelodau staff penodedig;
  • sicrhau bod staff yn ymwybodol o’r angen i gadw golwg am arwyddion o gam-drin a gwybod sut i ymateb i ddisgybl a allai ddatgelu ei fod wedi’i gam-drin (ei bod wedi’i cham-drin);
  • sicrhau bod rhieni’n deall y cyfrifoldeb sydd ar yr ysgol a’r staff dros amddiffyn plant trwy osod ei rhwymedigaethau yn llawlyfr yr ysgol;
  • darparu hyfforddiant i staff er mwyn iddynt wybod:-
  i. eu cyfrifoldeb personol;
  ii. y gweithdrefnau lleol y cytunwyd arnynt;
  iii. yr angen i fod yn wyliadwrus i nodi achosion o gam-drin a ;
  iv. sut i gefnogi plentyn sy’n datgelu ei fod wedi’i gam-drin.

  • hysbysu’r tîm gwasanaethau cymdeithasol lleol (desg ddyletswydd) os:-
  • caiff disgybl ar y gofrestr ysgol ei wahardd naill ai am dymor penodol neu’n barhaol ac;
  • os yw disgybl ar y gofrestr ysgol yn absennol heb esboniad am fwy na dau ddiwrnod o’r ysgol (neu un diwrnod yn dilyn y penwythnos));
  • gweithio i ddatblygu cysylltiadau effeithiol gydag asiantaethau perthnasol a chydweithio yn ôl yr angen gyda’u hymholiadau ynghylch materion amddiffyn plant. Mae hyn yn cynnwys bod yn bresennol mewn cynadleddau Amddiffyn Plant cychwynnol, grwpiau craidd a chynadleddau adolygu Amddiffyn Plant a chyflwyno adroddiadau ar gyfer cynadleddau.
  • cadw cofnodion ysgrifenedig am bryderon ynghylch plant (nodi’r dyddiad, digwyddiad a’r camau a gymerwyd) hyd yn oed os nad oes angen cyfeirio’r mater i sylw gwasanaethau cymdeithasol yn syth drwy’r proforma perthnasol
  • sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cadw’n ddiogel mewn lleoliadau dan glo;
  • cadw at y gweithdrefnau sydd yng nghanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru yng nghylchlythyr 45/2004 pan wneir honiad yn erbyn aelod o staff;
  • sicrhau bod cefndir troseddol ymgeiswyr am swyddi gwag yn cael eu gwirio’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru yng nghylchlythyr 34/2002 Amddiffyn Plant: Atal Pobl Anaddas rhag Gweithio gyda Phlant yn y Sector Addysg a;
  • dynodi llywodraethwr ar gyfer amddiffyn plant a fydd yn goruchwylio polisi ac arferion amddiffyn plant yr ysgol ac yn ymgymryd â hyfforddiant priodol ar amddiffyn plant.

Gweler yr Adran Bolisïau i weld y Polisi Llawn

Mae Polisi ADY yr ysgol yn datgan bod gan bob disgybl anghenion unigol ac unigryw. Mae hefyd yn cydnabod y ffaith fod angen mwy o gefnogaeth ar rai disgyblion nag eraill er mwyn cyflawni eu potensial. Mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n ceisio darparu strategaethau i bob disgybl ddelio â’u hanghenion mewn amgylchedd cefnogol a rhoi mynediad ystyrlon iddynt i’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae copi llawn o’r Polisi ADY ar gael yn Adran Polisïau’r wefan

 

Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn - cliciwch yma

 

Y Weithdrefn ar gyfer Adolygu Newidiadau i Ddatganiadau - cliciwch yma

 

Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn - cliciwch yma

Cyfnod Allweddol 3 – Blynyddoedd 7, 8 a 9:

  • Mathemateg
  • Gwyddoniaeth
  • Cymraeg
  • Dyniaethau: Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol
  • Ieithoedd: Saesneg, Ffrangeg, Llythrennedd Ychwanegol
  • Technoleg
  • Technoleg Gwybodaeth
  • Creadigol a Chorfforol: Celf, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol
  • Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfnod Allweddol 4 – Blynyddoedd 10 ac 11:

  • Mathemateg
  • Saesneg (Iaith a Llenyddiaeth)
  • Gwyddoniaeth: Cemeg, Bywydeg, Ffiseg, Gwyddoniaeth Ddwbl, Gwyddoniaeth Lefel 2 BTEC
  • Cymraeg
  • Ffrangeg
  • Hanes
  • Daearyddiaeth
  • Addysg Grefyddol
  • Dylunio a Thechnoleg: Deunyddiau Gwrthiannol, Tecstilau, Graffeg, Arlwyo
  • Cerddoriaeth
  • Celf
  • Drama
  • Addysg Gorfforol
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyrsiau Darpariaeth a Rennir:

  • Trin Gwallt a Harddwch
  • Peirianneg
  • Lletygarwch
  • Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Technoleg Cerbydau
  • Adeiladu
  • Chwaraeon
  • Cynnal Systemau Cerbydau
  • Sgiliau Adeiladu Sylfaenol
  • Hamdden
  • Ffotograffiaeth

Cyfnod Allweddol 5 – Blynyddoedd 12 a 13
Lefel AS/A – oni bai y nodir yn wahanol:

  • Ffiseg
  • Cemeg
  • Bywydeg
  • Saesneg
  • Mathemateg
  • Cymraeg Ail Iaith
  • Celf a Dylunio
  • Gwyddoniaeth Gymhwysol (BTEC)
  • OCR Lefel 3 Cambridge Technicals – Diploma Rhagarweiniol mewn Busnes
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BTEC)
  • OCR Lefel 3 Cambridge Technicals - Diploma Rhagarweiniol mewn TG

Cyrsiau Darpariaeth a Rennir:

  • Hanes
  • Peirianneg
  • Technoleg Cerddoriaeth
  • Cyfryngau: Cyfryngau (Ffilm, Teledu, Gemau Cyfrifiadur)
  • Drama
  • BTEC Celfyddydau Perfformio
  • Adeiladu
  • Lletygarwch
  • Electroneg
  • Dylunio a Thechnoleg
  • Chwaraeon
  • Cerddoriaeth
  • Daearyddiaeth
  • Ffrangeg
  • Mathemateg Bur Bellach
  • Y Gyfraith
  • Graffeg
  • Addysg Grefyddol

Yn Ysgol Uwchradd Caergybi rydym yn disgwyl i bob aelod o gymuned yr ysgol ddangos:

• cwrteisi ac ymddygiad da
• ymfalchïo ynddynt eu hunain, eraill a’u hamgylchedd
• hunan-ddisgyblaeth
• cyfrifoldeb tuag at eraill
• amharodrwydd i dderbyn anoddefgarwch tuag at eraill a/neu ymddygiad gwrthgymdeithasol
• gonestrwydd mewn perthnasoedd ag eraill

Gweler ein Polisi Ymddygiad yn yr adran bolisïau

 • Caterlink sy’n darparu prydau ysgol. Maent yn gweithio’n galed i baratoi prydau maethlon a blasus i’n disgyblion sy’n cydymffurfio a safonau bwyd a maeth yn Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion.
  • Mae disgyblion yn cael addysg maeth a bwyta’n iach mewn gwersi Technoleg
  • Mae gennym beiriant gwerthu diodydd iach yn unig
  • Mae peiriannau dŵr o gwmpas yr ysgol sy’n darparu dŵr yfed glân

Blynyddoedd 7, 8 a 9 - cliciwch yma

 

Blynyddoedd 10 ac 11 - cliciwch yma

 

Blynyddoedd 12 a 13

  • Trywsus du/sgert ddu
  • Crys gwyn
  • Tei Gwyrdd Chweched Dosbarth
  • Siwmper gwddf-V Chweched Dosbarth gyda logo’r ysgol
  • Esgidiau du


Y Gampfa/Addysg Gorfforol. Merched
Blynyddoedd 7, 8 a 9

Esgidiau – Esgidiau neu bymps chwaraeon
Gwisg – Crys polo gwyrdd jâd gyda logo’r ysgol
- Siorts du neu ‘sgort’ ddu
- Gwisg nofio – dillad nofio tywyll
Blynyddoedd 10 ac 11 - caniateir iddynt wisgo eu gwisg chwaraeon addas eu hunain. Ar gyfer gweithgareddau yn yr awyr agored ym misoedd y gaeaf, awgrymir tracwisg o liw tywyll,. Mae disgwyl i ddisgyblion gael cawod ar ôl y wers, ond nid yw’n orfodol. Dylid cynnwys lliain yn y bag chwaraeon.

Y Gampfa/Addysg Gorfforol Bechgyn
Blynyddoedd 7, 8 a 9 : Esgidiau – Esgidiau neu bymps chwaraeon. Esgidiau pêl-droed.
Gwisg – Crys polo gwyrdd tywyll gyda logo’r ysgol
- Siorts du
- Sanau pêl-droed – Gwyrdd
- Gwisg nofio – siorts nofio tywyll

Blynyddoedd 10 ac 11 - caniateir iddynt wisgo eu gwisg chwaraeon addas eu hunain.
Ar gyfer gweithgareddau yn yr awyr agored ym misoedd y gaeaf, awgrymir tracwisg o liw tywyll .
Mae disgwyl i ddisgyblion gael cawod ar ôl y wers, ond nid yw’n orfodol. Dylid cynnwys lliain yn y bag chwaraeon.

 ‘M & E Stores’ yw’r cyflenwr swyddogol.

Dylai disgyblion bob amser ddod i’r ysgol gydag ysgrifbinnau, pensiliau, set geometreg a chyfrifiannell yn eu bag ysgol. Nid yw bagiau llaw/bagiau ysgwydd bach yn addas i’w defnyddio fel bag ysgol.

Mewn achosion penodol, gall rhieni fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i gael a) prydau ysgol am ddim b) grantiau gwisg ysgol
Gellir cael ffurflenni cais gan y Swyddog Lles Addysg yn y Swyddfeydd Addysg (Rhif ffôn 01248 752900) neu o Swyddfa’r Ysgol. Dylai unrhyw ddisgybl neu riant y mae angen cymorth arno/arni ar unrhyw adeg gael gair gyda’r Pennaeth yn gyfrinachol, rhag amddifadu unrhyw blentyn o gyfleoedd addysgol.

Mae'n bwysig bod gan ddisgyblion yr eitemau a’r llyfrau canlynol gyda nhw bob amser.

  • Bag ysgol
  • Cas pensiliau
  • Beiro neu ben inc
  • Pensil
  • Pensiliau lliw
  • Pren mesur
  • Miniwr
  • Chwalwr
  • Offer ar gyfer pynciau arbenigol e.e. cyfrifiannell
  • Llyfr bras
  • Dyddiadur Gwaith Cartref

Ni chaniateir ffonau symudol, MP3, iPod a dyfeisiau electronig eraill ac os gwelir un o’r rhain bydd yn cael ei gadw tan 3.15 pm dydd Gwener- dylid gadael eitemau gwerthfawr gartref

Mae gwaith cartref yn rhoi cyfle i ddisgyblion roi mwy o sylw i gynnwys pwnc nag yw’n bosibl mewn gwersi. Mae'n rhoi cyfle i ymchwilio i wybodaeth, ailddrafftio gwaith, adolygu gwybodaeth a sgiliau a addysgir yn y dosbarth ac mae'n hybu sgiliau astudio annibynnol a myfyrio.

Amser y dylid ei dreulio ar gyfartaledd yn gwneud gwaith cartref:

 • Blynyddoedd 7 a 8 - 45 - 90 munud y dydd
 • Blwyddyn 9 - 1 - 2 awr y dydd
 • Blynyddoedd 10 ac 11 - 1½ - 2½ awr y dydd

Bydd gwaith cartref yn 2015-16 yn defnyddio adnodd ar-lein o’r enw ‘Show My Homework’. Gellir cael mynediad iddo drwy ddilyn y ddolen gyswllt ar dudalen hafan y wefan hon

Marcio
Bydd gwaith cartref yn cael ei farcio naill ai gan yr athro/athrawes neu gan y disgybl dan gyfarwyddyd yr athro/athrawes

 

Gwahanol fath o waith cartref

 • Bydd gwaith cartref yn amrywio’n ôl oed a gallu’r disgybl. Mae disgwyl y bydd rhyw fath o waith cartref yn cael ei osod i bob disgybl

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o waith cartref:

 • Pecynnau Dysgu Gartref
 • Ysgrifennu traethawd
 • Ymchwilio i bwnc a gwneud nodiadau
 • Darllen pennod o nofel
 • Paratoi sgwrs
 • Ailddrafftio gwaith
 • Dysgu geirfa
 • Llunio braslun (ar gyfer Celf)
 • Llunio map a’i labelu

Lle gellir gwneud gwaith cartref?
Gellir gwneud gwaith cartref yn y mannau canlynol:

 • gartref
 • llyfrgell yr ysgol
 • ar ôl ysgol

Cymorth Rhiant/Gofalwr

 • Gall rhieni gynorthwyo eu plant drwy wirio bob dydd pa waith cartref a osodwyd, a’i drafod.
 • Gall cyfrifiaduron fod yn ddefnyddiol, ac mae’r rhain ar gael i ddisgyblion eu defnyddio yn ystod amser cinio os nad oes un ar gael gartref

  Monitro
 • Bydd gwaith cartref yn cael ei fonitro gan reolwyr yn ystod cyfarfodydd gyda’r nos
 • Bydd y Pennaeth a Dirprwyon yn monitro ar hyd y flwyddyn
 • Bydd rhieni’n monitro drwy wirio Llyfr Cyswllt neu lyfrau ysgrifennu’r disgyblion

 

Gwaith Cartref heb ei Gwblhau

 • Fel rheol yn y lle cyntaf, yr athro dosbarth fydd yn delio â gwaith cartref heb ei gwblhau
 • Os bydd sawl gwaith cartref heb eu cwblhau, hysbysir rhieni drwy lythyr gan y Pennaeth Adran perthnasol, Arweinydd y Cwricwlwm

Bydd presenoldeb disgyblion yn dal i fod yn faes arbennig lle bydd angen i’r ysgol a’r cartref weithio gyda’i gilydd. Mae rhai disgyblion yn mynd ar wyliau yn ystod tymhorau ysgol ac mae rhai rhieni’n caniatáu i’w plant fod yn absennol am ddim rheswm. Fel ysgol, ein nod eleni yw sicrhau presenoldeb o 95%. Trwy gydweithio, rwy’n hyderus y gallwn gyrraedd neu hyd yn oed ragori ar y targed hwn. I’n helpu gofynnaf yn garedig i chi sicrhau eich bod yn ffonio ein Llinell Gymorth Absenoldeb Disgybl - Rhif ffôn 764956 cyn 9.10am os nad yw eich plentyn yn ddigon da i ddod i’r ysgol. Os nad ydym wedi derbyn galwad gennych i egluro absenoldeb eich plentyn anfonir neges destun atoch. Dylech ymateb i’r neges hon cyn gynted â phosibl drwy ffonio swyddfa’r ysgol.
Wrth ffonio Llinell Gymorth Absenoldeb Disgybl gadewch neges yn rhoi:

i) eich enw
ii) rhif ffôn eich cartref
iii) enw eich plentyn
iv) grŵp tiwtor eich plentyn
v) y rheswm am yr absenoldeb
vi) dyddiad dychwelyd tebygol

Gofynnwn AM EICH CYMORTH mewn perthynas â Phrydau Ysgol am Ddim. Os yw eich plentyn yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim byddai o fudd mawr i’r ysgol a’ch plentyn pe bai pob rhiant yn sicrhau eu bod yn cofrestru i dderbyn y cymorth hwn. Mae ysgolion yn cael eu hasesu a’u hariannu ar sail sawl agwedd yn unol â chanran y disgyblion sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim. Hynny yw, os bydd pob plentyn sy’n gymwys yn cofrestru am y consesiwn hwn yna bydd ein hysgol yn derbyn mwy o arian. Mae mwy o arian yn golygu gwell adnoddau. Mae system ddiarian wedi sicrhau bod preifatrwydd y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim yn cael ei barchu. . 

Gweler y Polisi Ymddygiad